Rekrutacja


Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły I lub II stopnia składają do dnia wyznaczonego przez szkołę następujące dokumenty:

 * Wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły pobrany z naszej strony

– WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY I STOPNIA
– WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY II STOPNIA

Wniosek/kwestionariusz osobowy w formacie .doc jest również dostępny, w tym celu prosimy o skontaktowanie się z sekretariatem drogą mailową (sekretariat@psmrybnik.pl)

* Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia na wybranym instrumencie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (kandydaci do PSM I i PSM II st.) – zgodnie z art. 142 ust. 2 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. 

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW
Kwestionariusz osobowy kandydata do szkoły składamy drogą e-mailową w terminie od 7 marca do 14 maja 2022 r. Dokument podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych oraz wypełniony należy zeskanować (lub zrobić zdjęcie) i wysłać na adres: sekretariat@psmrybnik.pl. Natomiast zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych będzie można dosłać najpóźniej do dnia 14 maja b.r.

BADANIE PRZYDATNOŚCI / EGZAMINY WSTĘPNE: 16 maja do 24 czerwca 2022 r.

Szczegółowe terminy:

BADANIE PRZYDATNOŚCI do PSM I stopnia:
– 26 maja 2022 r. – INSTRUMENTY DĘTE i PERKUSJA
– 30 maja 2022 r. – FORTEPIAN
2 czerwca 2022 r. – AKORDEON
10 i 11 czerwca 2022 r. – SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA i HARFA

EGZAMINY WSTĘPNE do PSM II stopnia:
26 maja 2022 r. – INSTRUMENTY DĘTE i PERKUSJA
– 28 maja 2022 r. – TEORIA (kształcenie słuchu i ogólna wiedza muzyczna)
2 czerwca 2022 r. – AKORDEON i ORGANY
11 czerwca 2022 r. – FORTEPIAN
10 i 11 czerwca 2022 r. – SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, KONTRABAS, GITARA i HARFA

Uwaga!!!

Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do naszej szkoły ogłoszona zostanie najpóźniej do dnia 5 sierpnia b.r. na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w szkole (poprzedzona będzie listą kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do naszej szkoły).

 

NA JAKICH INSTRUMENTACH MOŻNA PODJĄĆ NAUKĘ W NASZEJ SZKOLE?

zapraszamy do zapoznania się z naszymi wpisami z cyklu “Poznajemy – …”:
– Instrumenty Dęte – czytaj
– Instrumenty Smyczkowe i Szarpane – czytaj
Instrumenty Perkusyjne – czytaj
Fortepian – czytaj
Akordeon i Organy – czytaj

ZAKRES PRZESŁUCHAŃ WSTĘPNYCH

Kwalifikacja kandydatów do szkoły I stopnia odbywa się na podstawie badania przydatności (polega na sprawdzeni uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych, predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie), które przeprowadza się w okresie od maja do zakończenia zajęć lekcyjnych.

Kwalifikacja kandydatów do szkoły II stopnia odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego, który przeprowadza się w okresie od maja do czerwca. Przesłuchania wstępne obowiązują wszystkich kandydatów i mają charakter konkursowy. Wynikiem przesłuchań wstępnych – ogłoszone przez Komisję Kwalifikacyjną – są łączne oceny poszczególnych kandydatów, podane w formie punktowej, w skali od 0 do 25 punktów. Komisja kwalifikacyjna rozpatruje możliwości przyjęcia kandydata, który w wyniku przesłuchań otrzymał nie mniej niż 18 punktów.

UWAGA – uzyskanie przez kandydata wymaganego minimum 18 punktów nie gwarantuje przyjęcia do szkoły z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc.

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINÓW DO PSM II STOPNIA

KANDYDACI NA FORTEPIAN: Utwór polifoniczny, etiuda o wyraźnym problemie technicznym, allegro sonatowe, utwór dowolny, czytanie a’vista.

KANDYDACI NA INSTRUMENTY SMYCZKOWE i GITARĘ
Instrumenty smyczkowe z wyłączeniem kontrabasu – jedna etiuda, I część koncertu lub II i III oraz utwór dowolny.
Gitara – dwie etiudy o różnych problemach technicznych, utwór z epoki klasycyzmu, dowolny taniec z okresu baroku lub z okresu wcześniejszego, utwór dowolny.
Kontrabas –  jedna etiuda, utwór dowolny z towarzyszeniem fortepianu (dla osób grających na kontrabasie wcześniej). Dla osób, które wcześniej nie grały na tym instrumencie – wykonanie programu na instrumencie, na którym kandydat uczył się  grać (2 utwory o zróżnicowanym charakterze) oraz sprawdzenie predyspozycji do nauki gry na kontrabasie.

KANDYDACI NA HARFĘ: wykonanie przygotowanego programu na instrumencie, na którym kandydat uczył się grać  (2 utwory o zróżnicowanym charakterze) oraz sprawdzenie predyspozycji do nauki gry na harfie.

KANDYDACI NA INSTRUMENTY DĘTE:
Etiuda lub utwór dowolny, gama dur, moll (do wyboru). Dopuszcza się możliwość wykonania programu z nut .

KANDYDACI NA AKORDEON i ORGANY
Akordeon – etiuda, dowolny utwór polifoniczny, utwór dowolny.
Organy – etiuda, polifonia, utwór dowolny z ostatnio granego repertuaru (jeśli kandydat uczył się na fortepianie).
Organy – ćwiczenie pedałowe, utwór manuałowy z okresu baroku, utwór dowolny – romantyczny lub współczesny (jeśli kandydat uczył się już gry na organach).

KANDYDACI NA PERKUSJĘ i INSTRUMENTY PERKUSYJNE:
Jeden utwór dowolny wykonany techniką dwupałkową lub czteropałkową na dowolnym melodycznym instrumencie perkusyjnym (np. ksylofon, marimba lub wibrafon) oraz jedno ćwiczenie na werbel z użyciem techniki rudymentarnej

Ponadto wszyscy kandydaci do PSM II stopnia muszą przystąpić do pisemnego testu z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej w zakresie podstawy programowej kształcenia w zawodach artystycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a ust. 2 ustawy Prawo oświatowe.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Wyniki przesłuchań oraz listę osób przyjętych podaje się w formie pisemnej na szkolnej tablicy ogłoszeń lub elektronicznej na stronie internetowej naszej szkoły w terminie do 5 sierpnia b.r. Osoby przyjęte zobowiązane są do zgłoszenia się na zajęcia w dniu 1 września nowego roku szkolnego. Niedopełnienie tego obowiązku oraz nie powiadomienie szkoły w ciągu 3 dni od tej daty o przyczynach nieobecności, będzie traktowane jako rezygnacja kandydata z nauki.

UWAGA PRZEDSZKOLAKI
Istnieje także możliwość podjęcia nauki w ramach założonego w 2003 roku Towarzystwa działającego przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. K. i A. Szafranków dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Szczegóły na dole strony głównej w zakładce Muzyczna Akademia Młodych “TALENT”.