nutki_strona

Najczęściej zadawane pytania dotyczące nauki w naszej szkole

Jak wygląda nauka w szkole muzycznej I stopnia?
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Rybniku jest placówką państwową, prowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oznacza to, że jest jednostką budżetową, podobnie jak szkoły powszechne.

Nauka w PSM I stopnia w Rybniku odbywa się w dwóch cyklach: 

1) sześcioletnim (dla dzieci młodszych), w którym w klasie pierwszej odbywają się następujące zajęcia obowiązkowe:
– Instrument główny – 2 razy w tygodniu po 30 minut
– Kształcenie słuchu – 2 razy w tygodniu po 45 minut
– Rytmika – 1 raz w tygodniu 45 minut

2) czteroletnim (dla dzieci starszych i młodzieży), w którym w klasie pierwszej uczeń uczęszcza na zajęcia obowiązkowe tj.:
– Instrument główny – 2 razy w tygodniu po 45 minut
– Kształcenie słuchu – 2 razy w tygodniu po 45 minut

Do odpowiedniego cyklu kształcenia przydziela ucznia komisja rekrutacyjna biorąca pod uwagę wiek kandydata oraz możliwości organizacyjne szkoły.
Każdy uczeń musi uczęszczać na lekcje instrumentu oraz na zajęcia teoretyczne.


W jakich godzinach uczą się dzieci w szkole muzycznej?
W PSM I i II stopnia zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych i wieczornych od poniedziałku do piątku oraz w soboty w godzinach dopołudniowych.

Zajęcia teoretyczne (grupy do 12 lub 16 osób) odbywają się od poniedziałku do piątku od godziny 13.40 do godzin wieczornych. Zajęcia teoretyczne (w szkole muzycznej I st.: kształcenie słuchu, rytmika i audycje muzyczne oraz w szkole muzycznej II st.: kształcenie słuchu, zasady muzyki z elementami edycji nut, literatura muzyczne, historia muzyki, harmonia i formy muzyczne) realizowane są zgodnie z ustalonym przez szkołę planem lekcji.

Zajęcia z instrumentu (indywidualne – nauczyciel i uczeń) odbywają się w terminach i godzinach ustalonych przez rodzica indywidualnie z nauczycielem (biorąc pod uwagę rozkład zajęć ucznia w szkole ogólnokształcącej oraz możliwości organizacyjnych nauczyciela, jak również rodziców). Zajęcia indywidualne realizowane są od poniedziałku do soboty zarówno w godzinach popołudniowych, jak również w godzinach porannych.

Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia przy ulicy Powstańców Śląskich 27 w Rybniku.


Ile razy w tygodniu trzeba będzie przyjeżdżać do szkoły muzycznej?
Pobyt w szkole uzależniony jest od tego, jak uda się ułożyć tygodniowy plan zajęć danego ucznia.
Istnieje możliwość, że zajęcia z instrumentu głównego będą tego samego dnia, co zajęcia teoretyczne, wówczas przyjazd ucznia w pierwszym okresie nauki (klasy I-III cyklu sześcioletniego i klasy I cyklu czteroletniego) będzie mógł odbywać się dwa razy w tygodniu. W klasach starszych obecność w szkole muzycznej konieczna będzie od 2 do 4 razy, w zależności przede wszystkim od możliwości organizacyjnych ucznia i rodzica/opiekuna.


Jaki jest czas trwania zajęć w szkole muzycznej?

1. Czas trwania wszystkich zajęć teoretycznych zarówno w szkole muzycznej I stopnia, jak i II stopnia to 45 minut (2 razy w tygodniu).

2. Czas zajęć indywidualnych gry na wybranym instrumencie uzależniony jest od etapu kształcenia: 
szkole muzycznej I stopnia w klasach:
a) I-III cyklu sześcioletniego to dwie 30-minutowe jednostki lekcyjne (2 razy w tygodniu),
b) IV-VI cyklu sześcioletniego i I-IV cyklu czteroletniego to dwie 45-minutowe jednostki lekcyjne (2 razy w tygodniu).
szkole muzycznej II stopnia w klasach:
a) I-V to dwie 45-minutowe jednostki lekcyjne (2 razy w tygodniu)
b) VI to trzy 45-minutowe jednostki lekcyjne (2 razy w tygodniu).

3. Czas zajęć obowiązkowych z chóru lub zespołu instrumentalnego (przypisanie uzależnione od nauki na wybranym instrumencie) to 90 minut (1 raz w tygodniu). Zajęcia dotyczą uczniów klas: 
a) IV-VI cyklu sześcioletniego i II-IV cyklu czteroletniego PSM I st.
b) I-VI PSM II st.

4. Czas zajęć z fortepianu dodatkowego/fortepianu dodatkowego (nie dotyczą uczniów grających na fortepianie) to 30 minut i odbywają się raz w tygodniu. Zajęcia fortepianu dodatkowego w szkole muzycznej I stopnia obejmują dzieci w klasach: V i VI cyklu sześcioletniego oraz II i III cyklu czteroletniego. Natomiast fortepianu obowiązkowego w szkole muzycznej II stopnia obejmują młodzież w kl. I-IV.

5. Zajęcia z akompaniatorem w szkole muzycznej I stopnia trwają 15 minut i odbywają się raz w tygodniu (powiązane są z zajęciami indywidualnymi gry na instrumencie). Natomiast w szkole muzycznej II stopnia początkowo to 15 minut, a w wyższych klasach to 30 minut (wzrost godzin zajęć z akompaniatorem uzależniony jest od tego, na jakim instrumencie gra uczeń). Uczniowie grający na fortepianie, gitarze, akordeonie, harfie nie mają zajęć z akompaniatorem. 


Czy ucząc się w szkole uczeń może wypożyczyć instrument?
Jeżeli dziecko będzie przyjęte na fortepian, niezbędne jest posiadanie własnego instrumentu (pianina), gdyż szkoła nie wypożycza tych instrumentów.
Jeżeli dziecko zostało przyjęte na inny instrument, nie trzeba od razu kupować instrumentu, gdyż istnieje możliwość wypożyczenia go ze szkoły.
Przy wypożyczeniu instrumentu konieczna jest obecność nauczyciela, który pomaga w doborze odpowiedniej wielkości instrumentu.
W szkole muzycznej II stopnia zalecamy zakupienie dziecku własnego instrumentu (zwłaszcza w sytuacji, gdy uczeń zamierza kontynuować naukę na wyższej uczelni muzycznej).


Jaka jest opłata za szkołę?
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku jest szkołą bezpłatną. Rodzice nie wnoszą opłaty typu „czesne”. Jednakże zapisując dziecko do szkoły muzycznej trzeba mieć świadomość, że istnieje konieczność poniesienia kosztów związanych z edukacją dziecka w szkole artystycznej:
– koszt zakupu podręczników, niektórych nut  i pomocy dydaktycznych np. metronomu;
– koszt zakupu instrumentu na dalszym etapie nauczania;
W celu wsparcia działalności szkoły każdy rodzic ma możliwość przekazania darowizny na rzecz PSM w Rybniku.


Co dziecko musi umieć zdając „egzamin” do szkoły muzycznej?
Do klasy I szkoły muzycznej I stopnia nie zdaje się egzaminu wstępnego. Kandydat do szkoły nie musi posiadać żadnych umiejętności w grze na instrumencie. U kandydata lub kandydatki na ucznia bada się jedynie zdolności muzyczne (słuch muzyczny, poczucie rytmu) oraz ogólne predyspozycje do nauki gry na wybranym instrumencie.
Natomiast do klasy I szkoły muzycznej II stopnia kandydat przystępuje do egzaminu wstępnego, który składa się z części teoretycznej (pisemnego testu z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej w zakresie podstawy programowej kształcenia w zawodach artystycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a ust. 2 ustawy Prawo oświatowe) oraz z części praktycznej (wykonaniu repertuaru instrumentalnego, zgodnego z wymaganiami programowymi, zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły).


Czy zdając do pierwszej klasy szkoły muzycznej I stopnia dziecko musi umieć zagrać na instrumencie?
Nie. Badanie przydatności kandydata polega jedynie na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych: słuchu muzycznego i poczucia rytmu oraz predyspozycji manualnych i fizycznych do gry na wskazanym przez kandydata instrumencie. Dziecko jeżeli chce/potrafi może podczas takiego badania zaprezentować umiejętności gry na instrumencie ale nie ma takiego obowiązku.


Czy dziecko, które uczyło się wcześniej (np. prywatnie) grać na instrumencie może zdawać do klasy wyższej?
W przypadku, gdy rodzic chce, by jego dziecko zdawało do klasy wyższej szkoła organizuje dla takiego kandydata egzamin kwalifikacyjny do klasy, do której kandydat ubiega się o przyjęcie. Należy jednak pamiętać, że oprócz zagrania programu na instrumencie egzamin kwalifikacyjny obejmuje wszystkie przedmioty realizowane w szkole muzycznej, tj. kształcenie słuchu i rytmikę klasach I-III lub kształcenie słuchu i audycje muzyczne w klasach IV-VI cyklu sześcioletniego oraz II-IV cyklu czteroletniego. Zatem sama umiejętność gry na instrumencie nie może być podstawą do zakwalifikowania kandydata do szkoły muzycznej.