Zakręcone Fleciki

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL „ZAKRĘCONE FLECIKI”

XVII Ogólnopolski Festiwal „Zakręcone Fleciki” to ogólnopolskie spotkanie uczniów szkół muzycznych i ognisk muzycznych grających na fletach z zakręconą główką, które odbędzie się 21 maja 2022 roku w PSM I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku.


1. ORGANIZATORZY
– Stowarzyszenie Flecistów Polskich z siedzibą we Wrocławiu ul. Ostroroga 33, wpisane do rejestru stowarzyszeń KRS przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000093953, NIP: 8961004434, REGON 930403057.
– Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku

2. CELE
– prezentacja osiągnięć artystycznych młodych flecistów w wieku do 11 lat,
– promocja nowoczesnych metod nauczania początkowego gry na flecie,
– wymiana doświadczeń metodycznych między pedagogami,
– integracja uczniów i nauczycieli klas fletu.

3. GRUPY WIEKOWE
grupa Ipierwszy rok nauki,
grupa IIdrugi rok nauki,
grupa IIItrzeci rok nauki.

4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW FESIWALU
Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 22 maja 2021r. o godzinie 20.00 na stronie internetowej
www.stofp.pl.

5. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA
1. Festiwal jest organizowany dla uczniów grających na flecie z zakconą główką.

2. Festiwal zostanie przeprowadzony wyłącznie na podstawie nagrań audiovideo udostępnionych w serwisie YouTube zgodnie z zasadami poniżej.

3. W celu wzięcia udziału w festiwalu należy w terminie do dnia 6 maja 2022r. przesłać zgłoszenie z linkiem do nagrania wraz z dokumentami wymienionymi w punkcie 9.

4. Nagranie musi być w trybie niepublicznym bez możliwości komentowania.

5. Tytuł nagrania powinien być zamieszczony w/g wzoru: „XVII Zakręcone Fleciki, imię i nazwisko wykonawcyrok nauki”, a w opisie imię i nazwisko, grupa wiekowa, program w kolejności wykonywania tytuły utworówimiona i nazwiska kompozytorów.

6. Zgłoszenia z opisem nagrań bez pełnych imion i nazwisk kompozytorów nie będą przyjmowane.

7. Prezentacja uczestnika na nagraniu musi spełniać łącznie poniższe warunki:
a. Wymagane jest wykonywanie całego programu z pamięci.
b. Cały program (wszystkie utwory wraz z przedstawieniem się) musi być nagrany w całości w jednym ujęciu bez cięć i montażu. Nagranie nie może być poddane edycji, korekcje głośności, intonacji oraz dodawaniu dodatkowych efektów brzmieniowych.

c. Na obrazie musi być widoczny cały instrument, praca rąk, sylwetka wykonawcy przodem do kamery oraz sylwetka akompaniatora.

d. Na początku nagrania wykonawca musi się przedstawić podając imię i nazwisko oraz nazwę konkursu Zakręcone Fleciki.

e. Czas trwania prezentacji jest to całkowity czas nagrania. Przekroczenie czasu trwania prezentacji określonego w punkcie 4 spowoduje dyskwalifikację uczestnika. Warunek ten będzie restrykcyjnie przestrzegany przez jury.

f. Nagranie powinno być w jakości co najmniej 1080p.

g. Utwory muszą być nagrane z towarzyszeniem fortepianu lub pianina. Wyklucza się korzystania z gotowych akompaniamentów cyfrowych.

6. PROGRAM
Grupa I: 2 utwory z akompaniamentem fortepianu wykonane z pamięci, których czas trwania nie może przekroczyć 3 min.
Grupa II: Philip Sparke Etiuda obowiązkowa grupa II ( nuty w załączniku) oraz 2 utwory z akompaniamentem fortepianu. Czas trwania prezentacji nie me przekroczyć 5 min. Cały program wykonany z pamięci.
Grupa III: Philip Sparke Etiuda obowiązkowa grupa III (nuty w załączniku) oraz 2 utwory z
akompaniamentem fortepianu; czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 6 min. Cały program wykonany z pamięci.

7. JURY
1) Prezentacje muzyczne będą oceniane przez jury powołane przez organizatora.
2) Jury ustala zasady oceniania i decyduje o przyznaniu nagród.
3) Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

8. NAGRODY
1) Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa.
2) Laureaci poszczególnych grup otrzymują dyplom laureata i nagrody rzeczowe. 
3) Osoby wyróżnione otrzymują dyplom.
4) Jury przyznaje jedną nagrodę specjalną w postaci instrumentu flet Jupiter model JFL700UD dla szkoły, której uczeń otrzyma największą ilość punktów.
5) Fundatorem nagród jest Stowarzyszenie Flecistów Polskich.

6) Dyplomy zostaną dostarczone w postaci plików PDF na podany w zgłoszeniu adres mailowy.

7) W celu przekazania nagrody, opiekun prawny laureata powinien na adres

stowarzyszenieflecistow@gmail.com przesłać dane do wysyłki nagrody, w szczególności adres dostawy i numer telefonu osoby kontaktowej, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników na stronie internetowej www.stofp.pl. W przypadku niedostarczenia adresu w wyżej określonym terminie nagrodprzepada.
8) Nagrody wysyłane będą przesyłką kurierską na koszt Stowarzyszenia Flecistów Polskich.

9. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
1) Wpisowe w wysokości 100 złotych należy wpłacić do dnia 6 maja 2022r. r. na rachunek:

Stowarzyszenie Flecistów Polskich

53 2490 0005 0000 4500 4332 8839

z dopiskiem „Zakręcone fleciki”

2) Wpisowe nie podlega zwrotowi.

3) Przystąpienie do udziału w festiwalu następuje poprzez przesłanie wiadomości mailowej z wyłącznie jednym linkiem odsyłającym do nagrania umieszczonego w serwisie YouTube na adres
 stowarzyszenieflecistow@gmail.com zgodnie z poniższym schematem o następującej treści:
Tytuł maila (temat): „Zakręcone Fleciki, imię i nazwisko uczestnika, rok nauki”

Treść maila:

Zgłoszenie na Ogólnopolski Festiwal Zakręcone Fleciki

Imię i nazwisko:

Adres mailowy do rodzica lub opiekuna prawnego:

Adres mailowy do szkoły:

Pełna nazwa szkoły:

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego:

Imię i nazwisko akompaniatora:

Do maila należy załączyć link do nagrania prezentacji, wypełniony komputerowo formularz karty zgłoszenia (Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) odręcznie podpisany w wymaganych polach oraz kopię dowodu wpłaty wpisowego (formie skanów tych dokumentów lub wyraźnych zdjęć)

4) Zgłoszenia należy nadsyłać do 6 maja 2022r.

5) Zgłoszenie wypełnione pismem odręcznym nie będzie przyjmowane.

6) Dodatkowe informacje można uzyskać u pani Grażyny Hejno, tel. 601 844 114

7) Zgłoszenie na festiwal „Zakręcone fleciki” jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

10. DANE OSOBOWE
1) Wszelkie przekazane w zgłoszeniu dane osobowe wykonawców, opiekunów prawnych wykonawcównauczycieli przetwarzane przez organizatora Stowarzyszenie Flecistów Polskich na podstawie rozporządzenia UE 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO, Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.).

2) Administratorem powyższych danych osobowych jest Stowarzyszenie Flecistów Polskich. Zakres danych obejmuje: imię i nazwisko, wiek uczestnika, imię i nazwisko nauczyciela, imię i nazwisko akompaniatora, imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego, i adres emailowy opiekuna prawnego uczestnika, a w przypadku laureatów również adres do wysyłki nagrody.
3) Przekazanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestniczenia w festiwalu.
Dane te będą przetwarzane przez organizatora Stowarzyszenie Flecistów Polskich wyłącznie dla celów konkursu i zostaną usunięte 14 dni po ogłoszeniu jego wyników z wyłączeniem imion i nazwisk laureatów i wykonawców wyróżnionych. Dane osobowe laureatów i wykonawców wyróżnionych będą przetwarzane przez organizatora Stowarzyszenie Flecistów Polskich po zakończeniu festiwalu w celu zamieszczenia informacji o laureatach na stronie internetowej stowarzyszenia.

4) Uczestnik festiwalu, opiekun prawny uczestnika lub nauczyciel wymieniony w zgłoszeniu mają prawo w każdym czasie do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz ich skasowania.

REGULAMIN ZAKRĘCONE FLECIKI 2022
KARTA ZGŁOSZENIA Zakręcone Fleciki 2022
Etiuda obowiązkowa grupa II – POBIERZ
Etiuda obowiązkowa grupa III – POBIERZ