XV Ogólnopolskie Forum Młodych Instrumentalistów – Rybnik 2020


UWAGA!!! Zmiana terminu nadsyłania nagrań konkursowych na 21 listopada 2020 r.

Ogólnopolskie Forum Młodych Instrumentalistów im. Karola i Antoniego Szafranków to spotkanie utalentowanych uczniów grających na skrzypcach, fortepianie oraz w zespołach kameralnych, którzy obok bardzo dobrych umiejętności instrumentalnych wyróżniają się ciekawą osobowością artystyczną.

Cele Forum jest prezentacja osiągnięć artystycznych młodych instrumentalistów i kameralistów, promocja młodych solistów o szczególnie interesującej osobowości artystycznej oraz wymiana doświadczeń pedagogicznych.


REGULAMIN

I. Nazwa konkursu: XV Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów Karola i Antoniego Szafranków – Rybnik 2020.

II. Organizator konkursu: Centrum Edukacji Artystycznej
Współorganizator konkursu: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku

III. Termin konkursu: do 21 listopada 2020 r. nadesłanie nagrań – zgodnie z zapisami punktu X. Regulaminu (Zasady realizacji nagrań)
Miejsce konkursu: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. i A. Szafranków w Rybniku

IV. Cel konkursu: Rozwijanie uzdolnień i promowanie osiągnięć młodych pianistów, skrzypków i kameralistów – uczniów publicznych szkół artystycznych, a także lepsze przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia oraz do wykonywania zawodu.

V. Warunki uczestnictwa:
1) Uczestników konkursu będą obowiązywać następujące kategorie:
FORTEPIAN
SKRZYPCE
ZESPOŁY KAMERALNE

oraz grupy wiekowe:
a) kategoria skrzypce i fortepian – stan na rok szkolny 2019/2020:
grupa I*: klasy III i IV C6 szkoły muzyczne I st., II C4 szkoły muzyczne I st. oraz młodsi
grupa II*: klasy V i VI C6 szkoły muzyczne I st., III i IV C4 szkoły muzyczne I st.
grupa III*: klasy I-III szkoły muzyczne II st.
grupa IV*: klasy IV-VI szkoły muzyczne II st.
* dotyczy klas do których uczniowie uczęszczali w roku szkolnym 2019/2020 lub do których będą uczęszczać w roku szkolnym 2020/2021 (zgodnie z pkt V.3)

b) kategorii zespoły kameralne:
grupa I: szkoły muzyczne I stopnia
grupa II: szkoły muzyczne II stopnia

2) Zespoły kameralne zgłoszone do konkursu mogą liczyć od 2 do 5 osób. W skład zespołów mogą wchodzić następujące instrumenty: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, fortepian w dowolnym układzie instrumentów.
W zespołach kameralnych I stopnia nie mogą uczestniczyć nauczyciele oraz uczniowie szkół muzycznych II stopnia, natomiast w zespołach II stopnia nie mogą uczestniczyć nauczyciele.

3) W konkursie dopuszcza się udział uczestnika w grupie starszej wiekowo z programem obowiązującym w tej grupie.
Laureaci I miejsc poprzednich edycji Forum nie mogą brać udziału w kolejnych edycjach w tej samej grupie wiekowej.

4) Uczestnicy konkursu, soliści i zespoły, zgłaszają swój udział poprzez wypełnienie karty uczestnika i przesłanie jej drogą elektroniczną na adres: sekretariat@psmrybnik.pl, w terminie do dnia 2_października 2020 r.

5) Do karty zgłoszenia należy obowiązkowo dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku (załącznik nr 1).

6) Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

VI. Program obowiązujący w poszczególnych grupach i kategoriach:
1) Kategoria: FORTEPIAN
I grupa: klasa III i IV C6 SM I ST., II C4 SM I ST. i młodsi
1) Dowolnie wybrana etiuda
2) Utwór z epoki klasycznej
3) Utwór dowolny kompozytora polskiego
Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci

II grupa: kl. V i VI C6 SM I ST., III i IV C4 SM I ST.
1) Utwór z epoki baroku
2) Dowolnie wybrana etiuda
3) Allegro sonatowe z sonaty lub sonatiny
4) Utwór dowolny kompozytora polskiego
Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci

III grupa: kl. I-III SM II ST.
1) J. S. Bach – Preludium i Fuga albo 2 kontrastowe części suity lub partity.
2) Dowolnie wybrana etiuda lub utwór o charakterze wirtuozowskim
3) Allegro sonatowe z sonaty: L. van Beethovena, M. Clementiego, J. Haydna, W. A. Mozarta
4) Utwór dowolny kompozytora polskiego
Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci

IV grupa: kl. IV-VI SM II ST.
1) J. S. Bach – Preludium i fuga lub J. S. Bach – Allemande i Gique z Suity francuskiej, Suity angielskiej lub Partity
2) Allegro sonatowe z sonaty: L. van Beethovena, M. Clementiego, J. Haydna, W. A. Mozarta
3) Dowolnie wybrana etiuda lub utwór o charakterze wirtuozowskim
4) skreślony.
Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci

Kategoria: SKRZYPCE
I grupa: klasa III i IV C6 SM I ST., II C4 SM I ST. i młodsi
1) Etiuda
2) Utwór dowolny kompozytora polskiego na skrzypce solo lub skrzypce z fortepianem
3) Koncert część I lub III lub utwór o charakterze wirtuozowskim
Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci.

II grupa: kl. V i VI C6 SM I ST., III i IV C4 SM I ST.
1) Etiuda
2) Utwór dowolny kompozytora polskiego na skrzypce solo lub skrzypce z fortepianem
3) Koncert część I lub III lub utwór o charakterze wirtuozowskim
Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci.

III grupa: kl. I-III SM II ST.
1) Etiuda lub kaprys
2) Dwie kontrastujące części ze zbioru 12 Fantazji na skrzypce solo G. Ph. Telemanna (zaleca się korzystanie z wydawnictwa Bärenreiter Kassel)
3) Utwór dowolny kompozytora polskiego na skrzypce solo lub skrzypce z fortepianem
4) Koncert część I lub III lub utwór o charakterze wirtuozowskim
Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci.

IV grupa: kl. IV-VI SM II ST.
1) Etiuda lub kaprys
2) Dwie kontrastujące części ze zbioru Sonaty i partity na skrzypce solo J. S. Bacha
3) Utwór dowolny kompozytora polskiego na skrzypce solo lub skrzypce z fortepianem
4) Koncert część I lub III lub utwór o charakterze wirtuozowski
Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci.

Kategoria: ZESPOŁY KAMERALNE
SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA:
1) Program dowolny, zróżnicowany stylistycznie – utwory oryginalne lub transkrypcje (z podaniem autora opracowania) z wyłączeniem koncertów oraz utworów wykonywanych unisono.
2) Czas trwania programu: 7 – 15 minut.

SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA:
1) Program dowolny – utwory oryginalne lub transkrypcje (z podaniem autora opracowania) z wyłączeniem koncertów.
2) Czas trwania programu: 15 – 20 minut.

VII. Kryteria oceny uczestników konkursu:
Jury ocenia grę uczestników uwzględniając następujące kryteria:
1) kategoria fortepian:
– przekazanie treści muzycznej w sposób komunikatywny z pomocą własnej wyobraźni artystycznej i zróżnicowanej techniki,
– właściwe odczytanie tekstu

2) kategoria skrzypce:
– aparat gry,
– intonacja i jakość brzmienia,
– znajomość formy utwory i umiejętności jej realizacji,
– interpretacja i stylowość wykonania,
– prezentacja sceniczna,
– prawidłowy dobór repertuaru.

3) kategoria zespoły kameralne:
– zachowanie proporcji brzmieniowych,
– intonacja i jakość brzmienia zespołu,
– współpraca muzyków w zespole,
– zróżnicowanie stylistyczne wykonywanego repertuaru,
– interpretacja i stylowość wykonania,
– prezentacja sceniczna.

Jury stosuje punktację w skali od 1-25 punktów.

VIII. Jury konkursu:
1) Jury powołuje Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Skład Jury będzie podany w terminie późniejszym na stronie internetowej szkoły.

2) Zgodnie z § 7 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych:
Przewodniczącym i członkiem komisji nie może być osoba, której uczniowie lub zespół uczniów biorą udział w danym konkursie, turnieju lub olimpiadzie.

3) Jury pracuje w oparciu o Regulamin Pracy Jury (załącznik nr 3).

4) Obrady jury są tajne a decyzje jury są niepodważalne, ostateczne i niezaskarżalne.

5) Po zakończeniu obrad, w terminie po 21 listopada 2020 r., jury sporządza protokół, w którym wskazuje laureatów i wyróżnionych oraz dokonuje ogólnej oceny merytorycznej poziomu konkursu.

6) Jury w każdej z kategorii i grupie wiekowej przyzna nagrody (I, II, III miejsce), wyróżnienia oraz nagrody specjalne. Ponadto w każdej kategorii przyzna nagrodę Grand Prix. Tytuł laureata Forum otrzymają zdobywcy Grand Prix oraz I, II i II miejsca w każdej grupie wiekowej i kategorii.

7) Dopuszcza się przyznawania nagród ex-aequo.

8) Jury ma prawo nie wskazać laureata nagród, o których mowa w pkt. 6.

9) Jury wskazuje dowolną liczbę wyróżnionych uczestników konkursu, nauczycieli prowadzących i pianistów – akompaniatorów.

10) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po zakończeniu prac jury, w sposób określony przez organizatorów, o którym poinformują drogą elektroniczną wszystkich uczestników XV Forum.

IX. Zasady organizacji:
1) Przesłuchania konkursowe są jednoetapowe dla wszystkich kategorii i grup. Odbywają się na podstawie nadesłanych nagrań audio-video w terminie do 21 listopada 2020 r. i zrealizowanych zgodnie z zapisami punktu X. Zasady realizacji nagrań.

2) uchylony

3) uchylony

4) uchylony

5) Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa.

6) Laureaci Grand Prix, I, II i III miejsca otrzymują dyplomy laureata oraz nagrody.

7) Dyplomy wyróżnienia otrzymują wyróżnieni: uczestnicy konkursu, nauczyciele prowadzący oraz pianiści – akompaniatorzy.

8) uchylony

9) Nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu zostaną przesłane uczestnikom przez organizatorów drogą pocztową.

10) uchylony

11) uchylony

12) uchylony

13) Szczegółowych informacji dotyczących Forum udziela sekretariat szkoły (tel. 32 755 88 94, e-mail: sekretariat@psmrybnik.pl),

14) Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu zawartych w karcie zgłoszenia jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku, ul. Powstańców Śl. 27, 44-200 Rybnik.

15) Nadzór nad procesem przetwarzania danych sprawuje PSM w Rybniku zgodnie z zasadami określonymi na: https://bip.e-cea.pl/0931/ochrona-danych-osobowych-(rodo)

16) Regulamin zamieszczony został również na stronie internetowej szkoły: https://psmrybnik.pl/

X. Zasady realizacji nagrań
1. W celu wzięcia udziału w konkursie należy w terminie do 21 listopada 2020 r. przesłać mailem, na adres: admin@psmrybnik.pl, jeden link odsyłający do nagrania umieszczonego w serwisie YouTube. Nadesłanie więcej niż jednego linku wiąże się z dyskwalifikacją uczestnika lub zespołu.

2. Nagranie musi być „niepubliczne”, mieć wyłączoną możliwość komentowania oraz oceniania.

3. Na prośbę organizatora konkursu uczestnik wyraża zgodę do upublicznienia nagrania oraz udostępnienia go na stronie konkursowej.

4. Nagranie powinno być wykonane i zamieszczone w możliwie wysokiej jakości (preferowana jakość to 1080p).

5. W tytule nagrania należy zawrzeć: XV Forum – imię i nazwisko solisty lub imiona i nazwiska członków zespołu – szkołę.

6. W opisie nagrania powinien zostać wypisany program w kolejności wykonywania, kategoria i grupa wiekowa.

7. Wykonane nagranie musi spełniać następujące warunki:
a. Każdą pozycję repertuarową obowiązującego programu może nagrać oddzielnie (formy cykliczne muszą być nagrywane w całości bez przerw montażowych między poszczególnymi częściami).
b. Nagranie nie może być poddane edycji tzn. należy dokonać rejestracji każdej pozycji repertuarowej wyłącznie z jednej kamery bez dodatkowych cięć w jej trakcie.
c. Jedynymi miejscami w których dopuszczone są cięcia montażowe to przerwy między pozycjami repertuaru.
d. Nagranie musi być wykonane z jednego ujęcia kamery w planie ogólnym obejmującym wszystkich uczestników ze szczególnym uwzględnieniem aparatu gry (włączając pianistę/akompaniatora*).
e. Kadr musi być ustawiony w taki sposób, aby widoczna była klawiatura fortepianu oraz praca rąk pianisty (dotyczy kategorii fortepian).
f. Nagranie musi przedstawiać całą sylwetkę osoby wykonującej program lub całego zespołu kameralnego, z odległości umożliwiającej identyfikację uczestników.
g. Dopuszcza się wykonanie nagrania w dowolnych warunkach lokalowych, uwzględniając warunki akustyczne umożliwiające obiektywną ocenę wykonania przez Jury.
h. Dopuszcza się zastosowanie zewnętrznych mikrofonów w celu poprawy jakości audio, jednak muszą one być podczas nagrania podłączone do kamery. Dołączenie nagrania audio do obrazu w procesie post-produkcji może stanowić podstawę do dyskwalifikacji uczestnika.
i. Procedura i instrukcja przekazywania nagrań stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.


Regulamin XV FORUM – pobierz

Procedura nadsyłania NAGRANIA – pobierz

Karta zgłoszenia_kategoria FORTEPIAN i SKRZYPCE – pobierz

Karta zgłoszenia_ZESPOŁY kameralne – pobierz

Załącznik nr 1 – pobierz