Ogólnopolskie Forum Młodych Instrumentalistów – Rybnik 2020


Ogólnopolskie Forum Młodych Instrumentalistów im. Karola i Antoniego Szafranków to spotkanie utalentowanych uczniów grających na skrzypcach, fortepianie oraz w zespołach kameralnych, którzy obok bardzo dobrych umiejętności instrumentalnych wyróżniają się ciekawą osobowością artystyczną.

Cele Forum jest prezentacja osiągnięć artystycznych młodych instrumentalistów i kameralistów, promocja młodych solistów o szczególnie interesującej osobowości artystycznej oraz wymiana doświadczeń pedagogicznych.


UWAGA ZMIANA TERMINU, tegoroczne XV Forum odbędzie się 4-7 listopada 2020 r.


REGULAMIN

I. Nazwa konkursu: XV Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów Karola i Antoniego Szafranków – Rybnik 2020.

II. Organizator konkursu: Centrum Edukacji Artystycznej
Współorganizator konkursu: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku

III. Termin konkursu4-7 listopada 2020 r.
Miejsce konkursu: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. i A. Szafranków w Rybniku

IV. Cel konkursu: Rozwijanie uzdolnień i promowanie osiągnięć młodych pianistów, skrzypków i kameralistów – uczniów publicznych szkół artystycznych, a także lepsze przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia oraz do wykonywania zawodu.

V. Warunki uczestnictwa:
1) Uczestników konkursu będą obowiązywać następujące kategorie:
FORTEPIAN
SKRZYPCE
ZESPOŁY KAMERALNE

oraz grupy wiekowe:
a) kategoria skrzypce i fortepian – stan na rok szkolny 2019/2020:
grupa I*: klasy III i IV C6 szkoły muzyczne I st., II C4 szkoły muzyczne I st. oraz młodsi
grupa II*: klasy V i VI C6 szkoły muzyczne I st., III i IV C4 szkoły muzyczne I st.
grupa III*: klasy I-III szkoły muzyczne II st.
grupa IV*: klasy IV-VI szkoły muzyczne II st.
* dotyczy klas do których uczniowie uczęszczali w roku szkolnym 2019/2020 lub do których będą uczęszczać w roku szkolnym 2020/2021 (zgodnie z pkt V.3)

b) kategorii zespoły kameralne:
grupa I: szkoły muzyczne I stopnia
grupa II: szkoły muzyczne II stopnia

2) Zespoły kameralne zgłoszone do konkursu mogą liczyć od 2 do 5 osób. W skład zespołów mogą wchodzić następujące instrumenty: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, fortepian w dowolnym układzie instrumentów.
W zespołach kameralnych I stopnia nie mogą uczestniczyć nauczyciele oraz uczniowie szkół muzycznych II stopnia, natomiast w zespołach II stopnia nie mogą uczestniczyć nauczyciele.

3) W konkursie dopuszcza się udział uczestnika w grupie starszej wiekowo z programem obowiązującym w tej grupie.
Laureaci I miejsc poprzednich edycji Forum nie mogą brać udziału w kolejnych edycjach w tej samej grupie wiekowej.

4) Uczestnicy konkursu, soliści i zespoły, zgłaszają swój udział poprzez wypełnienie karty uczestnika i przesłanie jej drogą elektroniczną na adres: sekretariat@psmrybnik.pl, w terminie do dnia 2_października 2020 r.

5) Do karty uczestnika należy obowiązkowo dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku (załącznik nr 1).

6) Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

VI. Program obowiązujący w poszczególnych grupach i kategoriach:
1) Kategoria: FORTEPIAN
I grupa: klasa III i IV C6 SM I ST., II C4 SM I ST. i młodsi
1) Dowolnie wybrana etiuda
2) Utwór z epoki klasycznej
3) Utwór dowolny kompozytora polskiego
Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci

II grupa: kl. V i VI C6 SM I ST., III i IV C4 SM I ST.
1) Utwór z epoki baroku
2) Dowolnie wybrana etiuda
3) Allegro sonatowe z sonaty lub sonatiny
4) Utwór dowolny kompozytora polskiego
Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci

III grupa: kl. I-III SM II ST.
1) J. S. Bach – Preludium i Fuga albo 2 kontrastowe części suity lub partity.
2) Dowolnie wybrana etiuda lub utwór o charakterze wirtuozowskim
3) Allegro sonatowe z sonaty: L. van Beethovena, M. Clementiego, J. Haydna, W. A. Mozarta
4) Utwór dowolny kompozytora polskiego
Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci

IV grupa: kl. IV-VI SM II ST.
1) J. S. Bach – Preludium i fuga lub J. S. Bach – Allemande i Gique z Suity francuskiej, Suity angielskiej lub Partity
2) Allegro sonatowe z sonaty: L. van Beethovena, M. Clementiego, J. Haydna, W. A. Mozarta
3) Dowolnie wybrana etiuda lub utwór o charakterze wirtuozowskim
4) Henryk Wieniawski – Legenda op. 17 – realizacja partii fortepianu z udziałem solisty (skrzypka).
Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci za wyjątkiem utworu H. Wieniawskiego

Kategoria: SKRZYPCE
I grupa: klasa III i IV C6 SM I ST., II C4 SM I ST. i młodsi
1) Etiuda
2) Utwór dowolny kompozytora polskiego na skrzypce solo lub skrzypce z fortepianem
3) Koncert część I lub III lub utwór o charakterze wirtuozowskim
Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci.

II grupa: kl. V i VI C6 SM I ST., III i IV C4 SM I ST.
1) Etiuda
2) Utwór dowolny kompozytora polskiego na skrzypce solo lub skrzypce z fortepianem
3) Koncert część I lub III lub utwór o charakterze wirtuozowskim
Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci.

III grupa: kl. I-III SM II ST.
1) Etiuda lub kaprys
2) Dwie kontrastujące części ze zbioru 12 Fantazji na skrzypce solo G. Ph. Telemanna (zaleca się korzystanie z wydawnictwa Bärenreiter Kassel)
3) Utwór dowolny kompozytora polskiego na skrzypce solo lub skrzypce z fortepianem
4) Koncert część I lub III lub utwór o charakterze wirtuozowskim
Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci.

IV grupa: kl. IV-VI SM II ST.
1) Etiuda lub kaprys
2) Dwie kontrastujące części ze zbioru Sonaty i partity na skrzypce solo J. S. Bacha
3) Utwór dowolny kompozytora polskiego na skrzypce solo lub skrzypce z fortepianem
4) Koncert część I lub III lub utwór o charakterze wirtuozowskim
Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci.

Kategoria: ZESPOŁY KAMERALNE
SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA:
1) Program dowolny, zróżnicowany stylistycznie – utwory oryginalne lub transkrypcje (z podaniem autora opracowania) z wyłączeniem koncertów oraz utworów wykonywanych unisono.
2) Czas trwania programu: 7 – 15 minut.

SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA:
1) Program dowolny – utwory oryginalne lub transkrypcje (z podaniem autora opracowania) z wyłączeniem koncertów.
2) Czas trwania programu: 15 – 20 minut.

VII. Kryteria oceny uczestników konkursu:
Jury ocenia grę uczestników uwzględniając następujące kryteria:
1) kategoria fortepian:
– przekazanie treści muzycznej w sposób komunikatywny z pomocą własnej wyobraźni artystycznej i zróżnicowanej techniki,
– właściwe odczytanie tekstu

2) kategoria skrzypce:
– aparat gry,
– intonacja i jakość brzmienia,
– znajomość formy utwory i umiejętności jej realizacji,
– interpretacja i stylowość wykonania,
– prezentacja sceniczna,
– prawidłowy dobór repertuaru.

3) kategoria zespoły kameralne:
– zachowanie proporcji brzmieniowych,
– intonacja i jakość brzmienia zespołu,
– współpraca muzyków w zespole,
– zróżnicowanie stylistyczne wykonywanego repertuaru,
– interpretacja i stylowość wykonania,
– prezentacja sceniczna.

Jury stosuje punktację w skali od 1-25 punktów.

VIII. Jury konkursu:
1) Jury powołuje Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Skład Jury będzie podany w terminie późniejszym na stronie internetowej szkoły.

2) Zgodnie z § 7 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych:
Przewodniczącym i członkiem komisji nie może być osoba, której uczniowie lub zespół uczniów biorą udział w danym konkursie, turnieju lub olimpiadzie.

3) Jury pracuje w oparciu o Regulamin Pracy Jury (załącznik nr 2).

4) Obrady jury są tajne a decyzje jury są niepodważalne, ostateczne i niezaskarżalne.

5) Po zakończeniu konkursu jury sporządza protokół, w którym wskazuje laureatów i wyróżnionych oraz dokonuje ogólnej oceny merytorycznej poziomu konkursu.

6) Jury w każdej z kategorii i grupie wiekowej przyzna nagrody (I, II, III miejsce), wyróżnienia oraz nagrody specjalne. Ponadto w każdej kategorii przyzna nagrodę Grand Prix. Tytuł laureata Forum otrzymają zdobywcy Grand Prix oraz I, II i II miejsca w każdej grupie wiekowej i kategorii.

7) Dopuszcza się przyznawania nagród ex-aequo.

8) Jury ma prawo nie wskazać laureata nagród, o których mowa w pkt. 6.

9) Jury wskazuje dowolną liczbę wyróżnionych uczestników konkursu, nauczycieli prowadzących i pianistów – akompaniatorów.

IX. Zasady organizacji:
1) Przesłuchania konkursowe są jednoetapowe dla wszystkich kategorii i grup, otwarte dla publiczności. Uczestnicy podczas przesłuchań wystąpią w kolejności alfabetycznej, począwszy od wcześniej wylosowanej litery przez organizatorów.

2) Ze względów organizacyjnych o przyjęciu do konkursu decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń.

3) Przesłuchania w kategorii fortepian odbywać się będą na fortepianie marki Steinway & Sons model C.

4) Do dyspozycji zespołów kameralnych (z udziałem fortepianu) oraz pianistów akompaniującym uczestnikom w kategorii skrzypce są dwa fortepiany: marki Steinway & Sons model B (210 cm) oraz marki Petrof model III (195 cm).

5) Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa.

6) Laureaci Grand Prix, I, II i III miejsca otrzymują dyplomy laureata oraz nagrody.

7) Dyplomy wyróżnienia otrzymują wyróżnieni: uczestnicy konkursu, nauczyciele prowadzący oraz pianiści – akompaniatorzy.

8) Nagrodzeni uczestnicy zobowiązani są do udziału w Koncercie Laureatów. Jury zastrzega sobie prawo decyzji o programie koncertowym.

9) Wręczenie nagród i dyplomów dla laureatów konkursu nastąpi podczas Koncertu Laureatów.

10) Organizatorzy zapewniają możliwość odbycie próby przed występem, w wyznaczonym terminie.

11) Szczegółowy harmonogram przesłuchań łącznie z terminem prób zostanie podany do wiadomości uczestników po zamknięciu listy zgłoszeń.

12) Organizatorzy nie zapewniają akompaniatora, noclegów, wyżywienia i nie zwracają kosztów podróży.

13) Szczegółowych informacji dotyczących Forum udziela sekretariat szkoły (tel. 32 755 88 94, e-mail: sekretariat@psmrybnik.pl)

14) Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu zawartych w karcie zgłoszenia jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku, ul. Powstańców Śl. 27, 44-200 Rybnik.

15) Nadzór nad procesem przetwarzania danych sprawuje PSM w Rybniku zgodnie z zasadami określonymi na: https://bip.e-cea.pl/0931/ochrona-danych-osobowych-(rodo)


Regulamin XV FORUM – pobierz

Karta zgłoszenia_kategoria FORTEPIAN i SKRZYPCE – pobierz

Karta zgłoszenia_ZESPOŁY kameralne – pobierz

Załącznik nr 1 – pobierz